הביטוח הלאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, הביטוח הלאומי דף הבית, אתר תשלומים, דיווחים ושרותים

תנאי שימוש באתר


אתר זה של המוסד לביטוח לאומי (להלן: "האתר") הינו אתר המיועד לדיווח, לתשלום ולביצוע פעולות נוספות. כל המופיע באתר זה שייך למוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד"), למעט אם נכתב אחרת, והשימוש בו נעשה בהרשאת בעליהם. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, לשנות, בתמורה או שלא בתמורה, חומרים אלו, כולם או מקצתם, ללא הסכמת המוסד, וללא סימון מתאים של זכויות היוצרים והקניין הרוחני, בכפוף לחוק זכויות יוצרים (1911) לפקודת זכויות יוצרים ולדיני הקניין הרוחני במדינת ישראל.

הזכות לבצע תשלום באתר נתונה למשתמש (להלן "משתמש") ומשמעו כל אדם מעל גיל 18, בעל כרטיס אשראי בתוקף ו/או בעל חשבון בנק ישראלי ו/או מורשה לביצוע העברות בנקאיות דרך רשת האינטרנט. לפני כל הפעלת אחד משירותי האתר, מתבקש המשתמש לקרא בעיון את ההנחיות, הכללים וההסברים שלהלן ולפעול על פיהם.
 • תנאי השימוש הקבועים במסמך זה, יחולו על כל שימוש שיעשה המשתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.
 • כל המבצע כל פעולה באתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה, כי קרא והסכים לתנאי השימוש, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ותביעה כנגד המוסד, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות מפורשת של המוסד על פי תנאי השימוש האמורים.
 • מובהר בזאת, כי בכל מקום במסמך זה ובדפי האתר בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה היא גם ללשון נקבה.
 • מובהר בזאת, כי המידע באתר מוגש כשירות לציבור, ואינו בא להחליף את המידע במחשבי המוסד. בכל מקרה של סתירה בין הנתונים באתר לבין הנתונים הנמצאים במחשבי המוסד, ייקבעו אלו המצויים במחשבי המוסד.
 • היקפם וזמינותם של המידע, התוכנה, התכנים, השירותים ותנאי השימוש המופיעים באתר זה, וכל היבט אחר הקשור עימם, ניתנים לשינוי על פי החלטת המוסד, ללא כל צורך בהודעה מראש על כך. המוסד רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. המוסד אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו או ייקטעו ויהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, כשלים או תקלות אצל המוסד או מי מספקיו.
 • אין למוסד כל אחריות לנכונותם ו/או אמיתותם של נתונים ממקורות חיצוניים הנכללים באתר זה.
 • בעיות טכניות ואחרות לא יהוו עילה לאיחור בדיווח ובתשלום על פי המועדים הקבועים בחוק.
 • אם הגיע המועד האחרון להגשת הדו"ח/תשלום וקיימת תקלה המונעת את הביצוע באמצעות האתר, יש לבצע את הפעולה המבוקשת בדרך המקובלת. מובהר בזאת, כי איחור בתשלום יגרור חיוב בהוצאות גביה ו/או בריבית הקבועה בחוק.
 • המוסד לא יהיה אחראי בגין כל עיכוב שהוא הנובע מקושי בשימוש באתר, אי דיוק במידע, וירוס מחשב, אי התאמה בינו ובין תוכנות או קבצים של המשתמש, או כל פגם אחר באתר זה, וכן בגין כל בעיה שהיא הנגרמת למשתמש בשל גורמים שאינם בשליטת המוסד.
 • מובהר בזאת, כי הסכום המרבי אותו ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי באתר עשוי להשתנות, על פי שיקול דעתו של המוסד. הסכום יעודכן באתר בהתאם לשינויים. סכום התשלום באמצעות העברה בנקאית אינו מוגבל.
 • המוסד עושה ויעשה כמיטב יכולתו כדי לשמור על חיסיון הנתונים, ולשם כך נרכשו מערכות אבטחה מהמשוכללות הקיימות בשוק, אולם מוסכם שבמקרה של תקלה או במקרים שאינם בשליטתו, לא יהיה המוסד אחראי לשמירת המידע.
 • מובהר בזאת, כי כל תשלום מותנה באישור העסקה ע"י חברת האשראי או הבנק דרכו/ה התחייב המשתמש לבצע את התשלום.
 • למוסד לא תהיה אחריות נזיקית, חוזית או אחרת כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי, הנובעת מהשימוש באתר זה או מהסתמכות על מידע המצוי בו, למעט אם צוין אחרת. המוסד לא יפצה את המשתמש ו/או כל צד שלישי על הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות או כל נזק עקיף, מיוחד, תוצאתי או פיצוי עונשי כלשהו שנגרמו כתוצאה מהשימוש באתר זה.
 • על המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי משפט מוסמכים בישראל.