המוסד לביטוח לאומי, אתר התשלומים דיווחים ושירותים דף הבית, המוסד לביטוח לאומי תשלומים, דיווחים ושרותים

תשלום חוב גמלת יתר

תשלום חוב גמלת יתר

מטרת התשלום

בשובר זה ניתן לשלם את חובותיך בגין תשלומים ששולמו לך בעבר על ידי המוסד לביטוח לאומי עבור גמלאות שלא הגיעו לך בכל נושאי הביטוח הלאומי.

אמצעי תשלום קיימים

כרטיס אשראי - סכום התשלום מוגבל עד 35,000 ₪.מאפשר שחזור נתונים מתשלום
שמלאת בעבר ושמרת במחשבך.